| Mapa webu |   
     Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 14001

       

 
Reference
 
Hlavní stránka > reference  
 
NAŠI NEJVĚTŠÍ ZÁKAZNÍCI
   
TCHAS spol. s r.o.
SUBTERRA PRAHA a.s.
VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s.
ZLÍNSTAV a.s ZLÍN
MĚSTO PŘEROV
ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
OHL ŽS BRNO a.s.
SKANSKA a.s.
FIRESTA - FIŠER, REKONSTRUKCE, STAVBY, a.s.

NAŠE NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKY
   
Rekonstrukce stokové sítě Přerov, části 1 a 4, Kanalizace Hranice IV – Drahotuše, Projekt3 Rekonstrukce stokové sítě Přerov
66,97 mil Kč
 
Fulnek – Hranice – Přerov, vodovodní přivaděč
28,5 mil Kč
 
Kanalizace a čistírna odpadních vod Žeravice
27,2 mil Kč
 
Kanalizace Újezdec Přerov VI
26,3 mil Kč
 
Průmyslová zóna Olomouc, Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor
17,7 mil Kč
 
Oprava vodovodu a kanalizace Mohelnice
14,5 mil Kč
 
Olomouc Sewer System Upgrading
7,7 mil Kč
 
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenická - kanalizace a vodovod Česká Ves
396.040,-EUR
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenická - kanalizace a vodovod Lipová Lázně, Horní Lipová
284.436,- EUR
 
 
     MVR-1080029 - Kanalizace a ČOV v obci Březolupy - I. etapa - 1. část
 


Subdodávka pro firmu:
Firesta - Fišer, rekonstrukce stavby a.s.
Termín zakázky:
istopad 08 - prosinec 08
Cena díla:
1.280.792,- Kč

Jedná se o stavbu vodovodu označeného dle projektu V2 "přívod vody" potrubí PE DN 90 v délce 513m a "vodovodní shybky SV1" potrubí PE 225 v délce 11,70m. Potrubí PE DN 90 bude napojeno na stávající azbestocementové vodovodní potrubí DN 200 a ukončeno před ČOV odjezdovým bezpečnostním nadzemním hydrantem NHO 80. .Shybka SV1 bude provedena z důvodu křížení trasy vodovodu se stávající kanalizaci z potrubí PE 225 v celkové délce 11,70m. Potrubí bude napojeno pomocí 2ks WAGA spojek č. 7992, hrdlo-příuba, redukovaná 225-200.


     Rekonstrukce stokové sítě Přerov, části 1 a 4, Kanalizace Hranice IV – Drahotuše, Projekt3 Rekonstrukce stokové sítě Přerov


Subdodávka pro firmu:
OHL ŽS a.s., Burešova 938/17
Termín zakázky:
Drahotuše 12.2.2007 do 26.2.2009
                                Přerov 13.2.2007 do 30.6.2008
Cena díla:
66.971.686,- Kč bez DPH

Předmětem stavby je ,,Rekonstrukce stokové sítě – Přerov" byla rekonstrukce stávající kanalizace, která se dělila na ucelené části: Část 1 – Kanalizace ul. Kojetínská – stoka AA, AA – 1 Část 2 – Kanalizace ul. Velké Novosady a nábřeží PFB stoka AD Část 3 – Kanalizace ul. Komenského – stoka AA Část 4 – Kanalizace ul. Dvořákova – stoka AA V části 1 se nachází 2 šachty – DN 1200/1800 a DN 400. V části 2 jsou na stoce AD vybudovány  vstupní šachty na potrubí DN 700/1050 - 5 ks, DN 800/1200 – 4 ks DN 600/900 – 10 ks DN 500/750 – 1 ks DN 300, 400, 500 – 7 ks Spodní část monolitická vč. polymerbetonových dílců. Stoka AD je provedena z vejčité monolitické stoky s vnitřní polymerbetonovou vystýlkou a to: DN 800/1200 – dl. 112,0 m,   DN 700/1050 – dl. 278,0 m, DN 600/900 – dl. 104,0 m součástí stavby bylo provedení přepojení kanalizačních přípojek v celkovém počtu 57 ks. V části 3 se vybudovaly vstupní šachty na potrubí: DN 1100/1650 – 6 ks DN 500/750 – 2 ks DN 1200/1800 – 3 ks DN 300, 400, 500, 600 – 5 ks Spodní část je monolitická  provedena s použitím polymerbetonových dílců. V části 4 je na stávající stoku napojena vejčitá monolitická stoka DN 800/1200 s vnitřní polymerbetonovou vystýlkou – dl. 42,0 m. Vejčitá monolitická stoka DN 500/750 – dl. 24,0 m. Součásti stoky jsou i vstupní šachty na potrubí a to: DN 500/750 – 2 ks DN 800 – 1 ks DN 800/1200 – 3 ks DN 250 – 1 ks DN 500/750 – 6 ks spodní monolitická část je rovněž z polymerbetonových dílců. V části 4 bylo provedeno napojení 4 ks kanalizačních připojek DN 150 na stávající kanalizaci. Průměrná hloubka uložení potrubí hlavních stok je cca 4,5 m. Rekonstrukce kanalizace v Přerově byla prováděna za provozu stávajících stok což si vyžadovalo značné nároky na přečerpávání odpadních vod. Úsek kanalizace na nábřeží PFB byl realizován pod hladinou pod úrovní hladiny spodní vody, která byla trvale snižována soustavou čerpacích vrtů. Celková délka rekonstruované kanalizace byla... I přes značnou technickou náročnost této části stavby si realizační firma s problémy poradila a stavbu provedla v požadované kvalitě a splnila závazné termíny dle harmonogramu.

Předmětem další části stavby byla ,,Kanalizace Hranice IV – Drahotuše, část 1 – stoka A,B,C, A6,A7 v celkové délce 4076,0  m vč. kanalizačních přípojek ze žebrovaného potrubí DN 150 ( 181 ks) v celkové délce 1557,0 m. Hlavní stoky jsou převážně z kanalizačního potrubí žebrovaného PP DN 300. Na stoce bylo vybudováno celkem 5 ks monolitických spouštěných čerpacích stanic do hl. 6 m vč. přípojek nn. Z těchto stanic jsou odpadní vody přečerpávány do gravitační kanalizace výtlakem z potrubí PE 100 D 125 x 7,4 - dl. 652,0 m a PE 100 D 110 x 6,6 - dl. 236,0 m, PE 100 D 90 x 5,4 - dl. 29,0 m. Část gravitační kanalizace byla provedena z tvárná litina DN 300 - dl. 35,0 m. Na trasách se nacházelo 86 ks betonových šachet a 183 ks šachet plastových.. Průměrná hloubka uložení potrubních hlavních stok byla cca 3,0 m.     II/436 Přerov – most u elektrárny ev.č.04720


Subdodávka pro firmu:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,stavby a.s.
Termín zakázky: leden - květen 2007
Cena díla:

Tato stavba je rozdělena na několik objektů z nichž některé jsou součástí naší subdodávky pro zhotovitele stavby. Jsou to tyto objekty s uvedením jejich nákladů :
C301 – kanalizace 1.063.331,-Kč
C352 – vodovod 904.702,-Kč
C501 – přeložka plynovodu 557.731,-Kč
C107 – rekonstrukce objektu dílen 435.744,-Kč
C105 – oplocení 924.939,-Kč


C301 – kanalizace
Jako materiálu bylo použito :
Potrubí z trub PVC DN150, DN200, DN300.
Kanalizační šachty betonové – 8ks
Kanalizační vpustě betonové – 64ks
Celková délka kanalizace je 562 m.
C352 – vodovod
Potrubí z trub litinových tlakových hrdlových DN150, DN80 včetně tvarovek, potrubí z trub ocelových s cementací – 168x4,5, vnější PE izolace DIN 30-670-N-n, potrubí z trub PVC tlak – PE D40x3,7, PE100,SDR11.Šoupátka ,hydranty – Hawle.
Celková délka potrubí je 411 m.
C501 – přeložka plynovodu
V úseku staničení komunikace v km 0,290 – 0,530 je navržena přeložka NTL plynovodů DN100 a DN200 v celkové délce 306,4 m půdorysně.
Je pužito tohoto materiálu : potrubí IPE 225x17,9, 110x6,3, PE 100, SDR 17,6 – Gascontrol Plast. Tvarovky Georg Fischer PE 100, SDR 17. Ocelové potrubí zesílené 168,3x4,5mm s vnější PE izolací. Armatury – Hawle.
C107 – rekonstrukce objektu dílen
Součástí  rekonstrukce objektu dílen je objekt C002 - demolice části objektu dílen SME, a.s., RZ Přerov, kdy dojde k demolici stávajícího objektu tzv. cejchovny SME. Současně bylo nutné upravit ty části objektu dílen, které zůstaly zachovány.Byly provedeny práce na úpravě zpevněných ploch před objektem dílen a přesunutí pojezdové brány vč. provizorního oplocení.
C105 – oplocení
Bude provedeno z drátěného pletiva pozinkovaného a z rámečkového pletiva o plošné výměře  487 m2 včetně ohradních a plotových sloupků, vrat a vrátek.
     Přerov – rekonstrukce vodovodu Teličkova a Prostějovská ulice


Subdodávka pro firmu:
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Termín zakázky: listopad 2006 – září 2007
Cena díla: 7.157.663,- Kč

Stavba řeší rekonstrukci starých poruchových vodovodních  řadů z azbestocementu v profilech DN80 a DN100 a litiny DN80, které budou nahrazeny novým potrubím z tvárné litiny hrdlové s cementovou vystýlkou – SAINT-GOBAIN v profilech DN80 a DN100 v Přerově městské části Předmostí v oblasti ulice Teličkova a Prostějovská  v celkové délce 1493,50 m hlavních řadů a  počtem 154 ks domovních přípojek.     Terénní úpravy v areálu ÚSP Kokory, příspěvková organizace


Subdodávka pro firmu:
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE pro ženy Kokory, příspěvková organizace
Termín zakázky: 01.04.2007 – 30.06.2007
Cena díla: 665.983,-Kč

Terénní úpravy spočívají v odtěžení části svahu, jeho vysvahování a následné zatravnění.Pata svahu bude opřena do betonové monolitické zídky.Stékající dešťové vody ze svahu budou zachyceny v bet. žlabu v patě svahu a svedeny přes dešťovou vpusť do stávající kanalizace v areálu ústavu.Přístup na zahradu bude řešen venkovním schodištěm z monolitického železobetonu opatřeného ocelovým zábradlím.     Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - kanalizace a vodovod Česká Ves


Subdodávka pro firmu:
Tchas spol. s r.o., závod Ingstav Ostrava
Termín zakázky: 2.5.2006 – 15.6.2007
Cena díla: 396.040,-EUR

Navrhovaná stavba řeší provedení vodovodu v ulici Za Řekou a vybudování splaškové oddílné kanalizace včetně odboček pro kanalizační přípojky v obci Česká Ves a to v těch úsecích, které dosud nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci.
Vodovod je zhotoven z potrubí PVC DN63, PVC DN90 a PVC DN110  v celkové délce 1613,00 m včetně vodovodních přípojek.

Kanalizace včetně tvarovek v celkové délce 3465 m je provedena z polypropylénového potrubí plné žebro UR2, výrobce UPONOR v profilech DN250, DN200 a DN150 a potrubí kamenina DN 200. Kanalizační šachty v počtu 92 ks jsou z PVC.Zaústění jednotlivých stok je řešeno do hlavní kmenové stoky A – DN 1000 – 1200 mm, která prochází středem zástavby obce a ústí v centrální ČOV Česká Ves.


     Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - kanalizace a vodovod Lipová Lázně, Horní Lipová


Subdodávka pro firmu:
Tchas spol. s r.o., závod Ingstav Ostrava
Termín zakázky: 1.4.2006 – 15.6.2007
Cena díla: 284.436,- EUR

Navrhovaná stavba řeší komplexně v rámci akce 3. Lipová Lázně – kanalizace a vodovod, odkanalizování části obce Horní Lipová oddílnou kanalizaci s napojením na stávající kanalizační síť – centrální čistírnu v České Vsi. Kanalizace v celkové délce hl.řadu 2177,40 m je navržena z potrubí PP DN250, PP DN150 a LT DN250, na níž je zbudováno 13 ks kan.betonových šachet a 63 ks kan.šachet z PVC. Celkový počet kan. přípojek z PP DN150 je 78 ks.     Přerov – vodovod v ulicích Bratrská, Boženy Němcové a Čapky Drahlovského


Investor:
Vodovody a kanalizace Přerov a.s

Termín zakázky: 1.7.2006 – 30.11.2006
Cena díla: 3,1 mil.Kč

Byla provedena oprava vodovodních řadů v blízkosti centra města v ulicích Bratrská, Čapky Drahlovského a Boženy Němcové.Vodovodní řady byly napojeny na stávající vodovodní síť města Přerova. Opravané řady byly vedeny v původních trasách po parcelách ve vlastnictví města Přerova.Materiálem potrubí byla tvárná litina DN 80 a 150 s cementovou (PUR ) vystýlkou. Stávající přípojky z Pe byly pouze přepojeny.     Průmyslová zóna Olomouc, Šlechtitelů + podnikatelský inkubátor


Poddodávka pro firmu: 
Zlínstav a.s. , Zlín
Termín zakázky: 1.3.2006 – 31.7.2006
Cena díla: 17,7 mil. Kč

SO 001 Kanalizace a SO 002 Vodovod . Hlavní stoka  byla  budována  z  potrubí  HOBAS   profilů   DN   1000  až 1800 mm  v celkové délce 671 m a připojovací   stoky  DN  400  až  800 mm  také  z potrubí HOBAS v celkové délce 116 m. Šachty byly železobetonové monolitické značných rozměrů, a dále také prefabrikované. V  monolitických šachtách jsme také prováděli obklad kynet čedičem. Geologické poměry v místě stavby byly náročné a celé dílo jsme prováděli pod úrovní hladiny spodní vody, takže bylo nutné po celou dobu  výstavby snižovat její hladinu čerpáním společně s drenáží. Vodovod byl prováděn z potrubí z tvárné litiny DN 200, 150 a 80 mm  o  celkové  délce  1049 m.  Práce  byly prováděny v náročných podmínkách a za provozu stávající kanalizace,  takže  při  provádění  soutokových  šachet  staré  a  nové  kanalizace  musela být budována  přemostění a různé obtoky.     Olomouc Sewer System Upgrading


Poddodávka pro firmu:
Subterra a.s. Praha
Termín zakázky: 15.8.2005 – 15.6.2006
Cena díla: 7,7 mil Kč

V rámci rozsáhlé  výstavby kanalizace v městě Olomouci  realizovala firma jeden z úseků kanalizace  a to v ulicích Bendlova a  Jana Koziny  o celkové délce 408 m. Jednalo se  o  vejčitou  stoku montovanou z betonových trub světlého rozměru 1200/800m. Šachty byly  rovněž   montované  z   prefa  dílců,  a  jedna  soutoková  šachta  byla  monolitická.                Kanalizace  byla budována v komunikaci v trase původní kanalizace a za provozu v obtížných geologických podmínkách pod hladinou spodní vody při hloubce výkopu 3,5 až 5,5 m.  Z tohoto  důvodu  bylo  nutné  stálé čerpání vody, provádění drenáže a pažení výkopu pomocí pažicích boxů a pažnic union. Součástí díla bylo i provedení domovních přípojek a uličních  vpustí z kameniny  DN 200 mm  napojených navrtávkou.     Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou


Subdodávka pro firmu:
Ingstav Ostrava a.s.
Termín zakázky: 14.2. – 30.6.2005
Cena díla: 15,9 mil.Kč

Předmět díla bylo provedení kanalizačního řadu DN 1000 mm z potrubí Hobas v délce 403 m s 10 kusy revizních prefabrikovaných šachet a jedné monolitické spadišťové šachty vč. 21 domovních kanalizačních přípojek.Součásti díla bylo dále provedení nového vodovodního řadu DN 100 z tvárné litiny v délce 400 m vč.21 domovních přípojek.Budovaná stoka křížila stávající zaklenutý potok, který byl podejit pomocí ražené štoly min. rozměru 1450/1850 mm v délce 25 m.Komunikace dotčené výstavbou byly obnoveny v rozsahu dvou jízdních pruhů o výměře cca 3000 m2.
Stavba byla prováděna v náročných geologických podmínkách a značných hloubkách až 6,5 m. I přes tuto skutečnost se stavební společnost vypořádala se všemi technickými problémy k naší spokojenosti i spokojenosti investora.     Příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu RD v obci Kokory


Investor:
Obec Kokory
Termín zakázky: 07/ 2005 – 07/ 2006
Cena díla: 6,4 mil. Kč

Účelem stavby bylo vybudování infrastruktury v nově vznikající ulici, tj. inženýrských síťí vodovod, kanalizace, plynovod, zásobování el. energie a místní obslužné komunikace pro zamýšlenou zástavbu rodinných domů na severním okraji obce (směr Olomouc). Navržené sítě technického vybavení jsou provedeny v dimenzích pro devět rodinných domů.


     Kanalizace +ČOV Žeravice


Investor:
Město Přerov
Termín zakázky: 1.3.2002 – 30.4.2003
Cena díla: 27,2 mil. Kč

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod zahrnovala kanalizační řady DN 300 – 800 mm z plastu a betonu a stavbu čistírny odpadních vod s technologii firmy Nedmeš. Součásti stavby byly i objekty z monolitického betonu zejména odlehčovací komory na jednotlivých stokách a stupeň na řece Olešnici.


     Napojení na inženýrské sítě pro Penny sklad

Objednatel : Skanska CZ závod Třinec
Termín zakázky: 1.9.2002 – 31.10.2002
Cena díla: 4,4 mil. Kč

Jako jeden z dodavatelů jsme se podíleli na výstavbě logistického centra firmy Penny v Lipníku n/B. Námi realizovaná část díla zahrnovala přípojku vody 900 m z tvárné litiny, kanalizační přípojku 780 m, rovněž z tvárné litiny, čerpací stanici vč. technologie atd.Snímek zachycuje betonovou nádrž ČS při betonáži.


     Polyfunkční dům v Přerově

Investor: Město Přerov
Termín zakázky: 2003 – 2004
Cena díla: 78  mil. Kč

Ve sdružení s další firmou jsme realizovali založení stavby a její spodní stavbu.Založení bylo provedeno na 96 ks vrtaných pilot na kterých byla provedena základová deska. Dále bylo předmětem realizace díla  napojení objektů na  inženýrské sítě.


    Menu
 
 
 
 
 
 
       
       
       
      Rozpracované stavby  
       
       
       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02, telefon: +420 581 705 888, fax: +420 581 705 889 |
| Design by TILL CONSULT a.s. |